Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2008

این روزها مدام گیج می‌زنم،

هیچ چیز یادم نمی‌ماند،

همه کار را هی خراب می‌کنم،

می‌ریزم، می‌شکنم، به هم می‌ریزم.

نمی‌خوام ولی می‌شه؛ یا فشار کاری زیاده یا اینکه من زیادی زود پیر شدم.

فکر که می‌کنم می‌بینم قبلا خیلی بهتر بودم!

Advertisements

Read Full Post »

سردرگمی

نمی‌دانم باید از گناه به خدا پناه ببرم

یا از خدا به گناه

سردرگمم!

Read Full Post »